Vyhledávání


Etický kodex KCHČ

 
Etický kodex
Klubu chovatelů čivav, z.s.
 
Výbor Klubu chovatelů čivav, z. s. přijal dne 19. 3. 2016 tento etický kodex:
 
1. Úvodní ustanovení
1.1. Účelem etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování člena Klubu
chovatelů čivav, z. s. (dále jen „Klub“) ve vztahu k veřejnosti a ostatním členům Klubu.
1.2. Tímto etickým kodexem jsou vázáni všichni členové Klubu.
 
2. Etická pravidla chování související s chovem
2.1. Člen Klubu (dále jen „člen“) je povinen vést chov v souladu s předpisy, řády a směrnicemi
Mezinárodní kynologické federace (FCI), Českomoravské kynologické unie, z. s. (dále jen
„ČMKU“) a Klubu, stanov Klubu, jakož i v souladu s právními předpisy České republiky.
2.2. Člen, který chová a vystavuje plemeno čivava, je povinen se seznámit se standardem tohoto
plemene a jeho cílem by měl být chov či vystavování psů odpovídajících standardu, jejichž
vzhled nebyl žádným způsobem uměle nebo chirurgicky upraven.
2.3. Člen je dále zejména povinen
a) při propagaci svých psů uvádět vždy pouze pravdivé údaje; úmyslné uvádění
nepravdivých údajů o svých psech, výsledcích výstav, výsledků vyšetření se považuje za
zvlášť závažné provinění proti povinnostem člena,
b) zajistit pro jím chované psy takové podmínky, aby žádný z chovaných psů nestrádal, měl
dostatek kvalitní potravy a pitné vody a přiměřený prostor; člen klubu nesmí chovat psy
v takovém počtu, u kterého nemůže zajistit pro každého psa dostatečnou péči a zdravé
kvalitní prostředí,
c) každému chovanému psu zajistit řádnoua pravidelnou veterinární péči,
d) použít pro chov psa a fenu, u kterých byl proveden popisný svod s výsledkem chovný a
které nemají žádnou viditelnou ani skrytou exteriérovou, genetickou nebo povahovou
vadu; není dovolen chov na jedincích, pokud by to poškozovalo psa samotného nebo
chov jako takový,
e) zaregistrovat všechna štěňata v termínech dle zápisního řádu Klubu a ČMKU a udržovat
přesné záznamy chovu, evidenci písemností a průkaz původu chovných psů,
f) prodávat štěňata pouze na základě písemné smlouvy, která obsahuje veškeré podstatné
náležitosti a informace, popřípadě i nedostatky a vady; štěně musí být při prodeji ve
výborném zdravotním i psychickém stavu; projevy člena musí být věcné a nikoliv vědomě
nepravdivé, nesmí používat falešná či přehnaná tvrzení, která není schopen doložit
(zejména o budoucích vyhlídkách štěněte, kvalitě chovných zvířat nebo příslibu vítězství
na výstavách),
g) sám nebo za pomoci dalších členů Klubu zajistit chovaným psům nový domov, pokud
nebude schopen se o svého psa či fenu řádně starat
2.4. Člen zejména nesmí
a) vědomě odchovávat štěňata bez průkazu původu, ani poskytovat jiným osobám své psy a
feny na chov psů bez průkazu původu,
b) prodávat nebo darovat psy do komerčních prodejen, překupníkům nebo laboratořím a
zájemcům, u kterých jsou pochybnosti o jejich záměrech se psy,
 
3. Etická pravidla chování ve vztahu ke Klubu a ostatním členům Klubu
3.1. Člen je povinen za všech okolností šířit dobré jméno Klubu a řádně prezentovat jimi chované
plemeno čivava a chovat se vůči Klubu a ostatním členům v souladu s dobrými mravy.
3.2. Člen nesmí pomlouvat, znevažovat či dokonce urážet nebo jinak poškozovat Klub, jiné členy Klubu nebo jejich psy nebo chov.
3.3. Člen je povinen respektovat a splnit rozhodnutí orgánů Klubu, včetně pravomocných kárných rozhodnutí.
3.4. Člen nesmí poskytovat informace o psech včetně rodokmenů a prezentace psů, kteří nejsou v jeho vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu majitele těchto psů.
3.5. Člen je povinen se za všech okolností zdržet se veřejných urážlivých připomínek k výroku rozhodčího na výstavách psů.
 
4. Porušení pravidel etického kodexu
4.1. Porušení některého z pravidel dle tohoto etického kodexu je důvodem pro zahájení kárného řízení, na základě kterého může být členovi uloženo kárné opatření, kterým může být i vyloučení z Klubu.
4.2. Jestliže člen klubu zjistí, že jiný člen pravidla dle tohoto etického kodexu porušuje, je povinen o tom bez odkladu informovat vedení Klubu.
 
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Klub si je vědom, že se dění kolem chovu psů vyvíjí a že ne všechny povinnosti jsou v tomto etickém kodexu obsaženy. Vždy, i v situacích, které nejsou v předcházejících bodech popsány, je člen povinen jednat především v zájmu plemene a Klubu samotného.
5.2. Tento etický kodex nabývá účinnosti dne 19. 3. 2016.