Vyhledávání


Kontakt

Webmaster:

E-mail: roman.soucek2009@gmail.com

Články - Informace

 

(článek MVDr. Hanuše Velebného)
 

Co vlastně je dědičná hluchota

Dědičná hluchota je onemocněním, které postihuje zvířata mnoha druhů. Kromě jiných byla popsána u psa, kočky, myši, velmi pečlivě je prostudována u člověka. Ve většině případů je dědičná hluchota spojena s bílým zbarvením srsti. Bílé zbarvení ovšem nemusí být pouze plášťové, onemocnět mohou i zvířata, která mají na těle jen bílé skvrny.
Příčinou hluchoty je poškození drobných řasinek, které jsou ve vnitřním uchu uvnitř tzv. hlemýždě rozkmitávány zvukem přicházejícím přes zevní zvukovod a středouší. Jsou tak vlastně nástrojem převádějícím vlnění vzduchu (kterým je ve skutečnosti každý zvuk) na elektrické impulsy. Ty jsou pak přenášeny pomocí sluchového nervu do mozku. Poškození řasinek vzniká následkem degenerace cév, které je vyživují. Proč k tomuto dochází, nebylo dosud zcela jednoznačně objasněno, je však stále zřejmější, že významnou roli v celém procesu hrají buňky cévnaté vrstvy hlemýždě, které vznikají ze stejného základu jako melanocyty (buňky produkující pigmenty způsobující zbarvení kůže a srsti). Logickým vývodem tedy je, že poškození těchto buněk vede jak ke ztrátě sluchu, tak i schopnosti produkovat pigment (bílá barva kůže a srsti je vlastně následkem úplné absence pigmentu v těchto tkáních). O správnosti tohoto vývodu svědčí i fakt, že například u dalmatinců se hluchota častěji vyskytuje u jedinců s modrýma očima (modrá barva očí je podobně jakou u bílé srsti následek úplné ztráty pigmentu v duhovce) než s očima hnědýma. Definitivně však tato myšlenka dosud potvrzena nebyla.
Přestože jde o onemocnění dědičné, k jeho rozvoji dochází až po porodu, zpravidla během prvních týdnů, a vrcholí okolo 5-7 týdne věku. Mláďata se tedy rodí slyšící a teprve v prvních týdnech života postupně ohluchnou. To je důležité z hlediska testování sluchu. Příliš brzy testovaná mláďata mohou být falešně negativní a v budoucnu mohou ještě dodatečně ohluchnout.

Jak se dědičná hluchota dědí

Navzdory poměrně intenzivnímu výzkumu, a to zejména u lidí, myší, ale z domácích zvířat například také u psů plemene dalmatin, se dosud nepodařilo jednoznačně identifikovat genetický model přenosu hluchoty. Z toho vyplývá, že dosud není ani zcela jasné, které geny jsou za dědičnou hluchotu odpovědné. Z mnoha výzkumů však vyplývá, že model je kombinovaný a do hry vstupuje více faktorů. Kromě prezentace bílé barvy tak pravděpodobně významnou roli hraje i distribuce skvrn. U dalmatinců bylo například prokázáno, že štěňata, která se narodila plášťově bílá, a skvrny se vyvinuly až v prvních týdnech věku, budou hluchá s větší pravděpodobností než mláďata, která se narodila už se skvrnami. Z chovatelského hlediska je však důležité, že se mnohé studie shodly na tom, že genetický model je do značné míry autosomálně recesivní a vykazuje tak prvky prosté mendelovské genetiky. Co tato informace pro vás chovatele znamená, vysvětlím v samostatném článku - Základy mendelovské genetiky u zvířat s vrozenou hluchotou. Ve zkratce alespoň naznačím, že v případě odpovědného přístupu chovatelů lze u tohoto dědičného modelu výskyt hluchoty eliminovat, nebo alespoň radikálně snížit.
 

Jak se testuje

Jedinou spolehlivou metodou, jak otestovat dědičnou hluchotu u zvířat, je tzv. BAER test. Název je zkratkou „Brain-stem Audio Evocated Responzes“, což v překladu z angličtiny znamená zvukem evokované kmenové odpovědi. Přestože název BAER ve veterinární sféře dominuje, občas se objevují i názvy BEP, BAEP či AEP (Brain-stem Evocated Potentionals, Brain-stem Audio Evocated Potentionals, Audio Evocated Potentionals), které jsou zase častější v medicíně humánní. Ve skutečnosti se ovšem jedná o naprosto identické metody a jen různé terminologické označení.
Základním principem metody je, že se na hlavu zvířete nasadí elektrody (do podkoží se píchnou drobné jehličky připojené na kabely vedoucí do přístroje) a do ucha se pak pomocí sluchátek vysílá zvuk o přesných charakteristikách, a to jak z hlediska hlasitosti, tak i z hlediska tvaru zvukové vlny a tónu, tzv. „klik“. Přístroj, který díky elektrodám snímá EEG mozku, pak porovnává drobné úseky tohoto záznamu (asi 12 ms) vzniklé vždy bezprostředně po kliknutí ve sluchátkách. Těchto úseků porovná několik tisíc a zjistí, které události (vlny) jsou pro všechny úseky společné. Výsledek vykreslí v křivce, která standardně obsahuje pět základních vln (označovány římskými číslicemi I-V), představujících průchod zvukového signálu mozkem. Některé z těchto vln byly přesně identifikovány s anatomickými strukturami v mozku, jiné dosud ne, pro naše účely je ale důležité, že první vlna představuje průchodu zvuku sluchovým nervem a druhá průchod sluchovým jádrem v mozkovém kmeni. Vzhledem k tomu, že dědičná hluchota představuje poškození vnitřního ucha, tedy struktury, která na sluchové dráze ještě předchází sluchovému nervu, k jednoznačnému vyloučení dědičné hluchoty postačí pouhá přítomnost křivky, resp. vlny I. Ačkoli je přesnost tohoto vyšetření vysoká, na našem pracovišti možnost omylu ještě snižujeme tím, že každé ucho je testováno minimálně dvakrát a tvary křivek a jejich další charakteristiky porovnáváme.
Přestože je provedení výše uvedeného vyšetření velmi jednoduché (náročné je pouze opatření přístroje), k jeho provedení je nezbytné, aby se po dobu testování (cca 10-20 min.) zvíře nehýbalo, nevydávalo zvuky apod. Z toho důvodu je nutné uvést před vyšetřením zvíře do anetsezie, resp. hluboké sedace. Přestože BAER vyšetření lze provést i v bdělém stavu, na našem pracovišti toto provádíme pouze jako orientační zkoušku a v případě, že vydáváme certifikát, vyžadujeme (pro vyloučení mylného posouzení zvířete) vyšetření v sedaci či anestezii.

 

Jak takové vyšetření probíhá

Prezentovat budu jak toto vyšetření probíhá u nás, ale ze zkušenosti vím, že to na jiných pracovištích není příliš rozdílné. K vyšetření je nezbytné se předem objednat, aby byl dostatek času na jeho provedení. Zvíře musí být připravené k anestezii, tedy alespoň 16 hodin hladové (u malých štěňat či koťat postačí 10-12 hodin), asi 1-2 hodiny před zákrokem odebereme i vodu. Zvíře klinicky vyšetříme, v případě nutnosti provedeme i další přístrojová či laboratorní vyšetření tak, abychom minimalizovali nebezpečí anesteziologických komplikací. Pak je zvíře uvedeno do anestezie a proveden vlastní test. V době, kdy se zvíře po testu probírá z anestezie, spolu vyplníme dokumentaci a je vám vydán certifikát o tom, jak test dopadl. Součástí certifikátu jsou i kopie křivek. Jedna kopie certifikátu a originály křivek zůstávají v archivu našeho pracoviště a v případě ztráty vám tak můžeme vytvořit duplikát. Velmi důležité je, aby zvíře bylo již v době testování jednoznačně identifikováno čipem či tetováním. Pokud k tomu nejsou vážné důvody, zvíře je vydáno do péče majitele asi 2 hodiny po provedení testu, tedy v době, kdy je již probuzené ze sedace.
 

Kde je budoucnost testování

Stejně jako u dalších dědičných chorob, i v případě hluchoty směřuje vývoj směrem ke genetickým testům přímo z DNA zvířete. Kromě jednoduchosti provedení (postačí vzorek krve či slin) je obrovskou výhodou tohoto vyšetření i jeho přesnost, neboť odhaluje vlastní gen a tedy i skryté nositele nemoci. Skrytými nositeli jsou zvířata, která nesou postižení ve svém genomu, ale u nichž se nemoc nijak neprojeví. Výsledky posledních výzkumů ovšem naznačují, že cesta ke genetickému testu bude dlouhá a trnitá, a proto si budeme ještě nějaký čas muset vystačit s pouhým testováním sluchu pomocí BAER.
 

Má testování smysl?

Z hlediska zdraví jedince jednoznačně ano. Pokud se zvíře jeví jako hluché, měli bychom vědět proč, aby nedošlo k zanedbání některých příčin, které by případně bylo možné léčit (nejedná se o případ dědičné hluchoty). Z hlediska preventivních chovatelských testů a eradikace postižených jedinců se už dostáváme do roviny etické.
Chov hluchých psů je totiž v mnoha ohledech komplikovaným, a tak se oboustranně hluchá štěňata často utrácejí. Ovládání posunky je řešením jen částečným. Ve chvíli, kdy pes zareaguje na silný podnět a běží směrem od majitele, se stává prakticky neovladatelným a často i nebezpečným. Může útočit na člověka či zvíře nebo vběhnout pod kola auta a kromě vlastního života ohrozit i život řidiče a dalších účastníků provozu. Nechat si hluchého psa je tedy velmi zodpovědným rozhodnutím a vyžaduje zkušeného chovatele. Nejlepším řešením je maximálně snížit výskyt hluchých jedinců v populaci eliminací nemocných zvířat a přenašečů z chovu a k tomu je nezbytné včasné testování pomocí BAER.
Na rozdíl od psů nepředstavuje hluchota u koček až tak významný hendikep a mnoho hluchých koček (zejména těch, které neopouštějí domácnost) žije prakticky plnohodnotný život. Přesto si myslím, že jednou ze základních morálních povinností všech chovatelů je produkovat zvířata zdravá. Z toho důvodu považuji testování na hluchotu a snížení jejího výskytu v kočičí populaci za velmi významný úkol, který před chovateli, ale i veterináři stojí.


autor článku:
MVDr. Hanuš Velebný

***************************************************************************************************************

 

Řád ochrany zvířat při chovu psů - doporučená metodika

 

O posuzování a odsuzování na výstavách... PDF

 

Jak by měla vypadat čivava...více - Anatomie čivav

 

Něco málo zajímavostí z historie čivav...

 

Do EU od příštího července 2011 jen s čipy


Ten, kdo by chtěl cestovat se psem (ale i kočkou či fretkou) po zemích EU, má možnost označovat tato zvířata ještě do konce června 2011 kromě čipu i tetováním. Od 3. 7. 2011 už to bude možné pouze elektronickým čipem. Na tuto skutečnost jsme při různých příležitostech upozorňovali. A je to i uvedeno na webových stránkách www.svscr.cz pod odkazem Cestování se psy, kočkami a fretkami.
Zatím tedy, ještě sedm měsíců, jsou dva možné způsoby označení zvířete, a to tetováním a mikročipem. Tetování musí být čitelné. Tento způsob označení je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Po tomto datu musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785.
Tak cestovatelé pozor! Při plánování cest po členských zemích EU nezapomenout na očipování svého chlupatého společníka či společnice! Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR:
www.svscr.cz


 

Vyloučení členové a rozhodčí
Kynologická unie Moldavska (UChM) informuje FCI členy a smluvní partnery, že členové a rozhodčí níže uvedení byli vyloučeni z UChM a nejsou povoleni k chovu, posuzování, přihlášení nebo držení psů na mezinárodních výstavách CACIB.

UChM informuje, že chovatelské stanice DIKAYA Staya (majitelů: Olga a Claudia Scheristsa a spolumajitel: Victor Sochikan) byla zrušena z mezinárodních chovatelských stanic FCI.


Podrobnosti ZDE

 

 


 

Informace z ČMKU ohledně vrhů chovatelských stanic Master of Shadows a Excellent Mystery.
 

 

 


 

Informace z ČMKU - zasláno na HPCH - 15.10.2010

72/2010
2.8.2010
ZÁKAZ CHOVU
Eesti Kennelliit - Estonský střešní svaz informuje FCI členy a smluvní partnery, že čivava - pes GNOM, EST-03288/06 stejně jako psi z vrhů, kde je tento pes otcem (viz seznam dále) jsou vyjmuti z chovu od 01.04.2010 z důvodu prokázané vady varlete.


20101015.pdf (79461)

 

 


Tituly zadávané na výstavách v ČR a  podmínky pro zadání titulu Grand šampion, Český šampion, Český Junior šampion atd. 

 

Posuzovatelé luxace pately - www1.vetkom.cz

 

 

Nadpis: -
Vložil: Filipová dne 8.2. 2010
Dobrý den,
o víkendu jsem se se svým psem zúčastnila výstavy DUO CACIB Brno. V sobotu vyhrál CACIB pes, který tím splnil podmínky pro přiznání titulu Mezinárodní šampion krásy. V neděli opět tento pes získal CACIB a můj pes Res. CACIB. Zajímá mě zda se toto Res. CACIB mého psa považuje za CACIB když pes, který získal CACIB již podmínky pro Mezinár. šampiona splnil obdržením CACIB v sobotu.
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:
Dobrý den, nedělní CACIB by mohl na Vašeho psa přejít za předpokladu, že majitel psa písemně pro FCI potvrdí, že s převodem čekatelství na r.CACIBa souhlasí. Vladimíra Tichá


Ano, pokud CACIBový pes již má podmínky pro přiznání titulu splněny
(dříve, ne na téže výstavě), může r.CACIBový pes r.CACIB použít k přiznání svého CIBu, pokud majitel CACIBového psa napíše na F.C.I. dopis, kde souhlasí s postoupením tohoto CACIBa
.

Lenka Fairaislová
ČMKU
Jankovcova 53/C
170 00 Praha 7

 

 


Na základě dotazů chovatelů a majitelů čivav pocházejících z chovných stanic Master of Shadows a Excellent Mystery, výbor KCHČaN sděluje, že v souladu s rozhodnutím ČMKU jsou jako chovné uznány pouze vrhy "C" a "D" z chovné stanice Master of Shadows .

Výbor KCHČaN zároveň sděluje, že jakékoliv vyrovnání za nákup nechovných jedinců nebude řešit ČMKU ani KCHČaN. Toto je možné řešit pouze na základě jednání a případné dohody s majiteli těchto chovných stanic."


Referring to the breeders´ and holders´ enquiries concerning the chihuahuas coming from the breeding stations "Master of Shadows" and "Excellent Mystery", the KCHČaN committee declares that according to the decision of ČMKU only the "C" and "D" litters from the breeding station "Master of Shadows" are recognized as bred.

The KCHČaN committee herewith declares that neither ČMKU nor KCHČaN will solve any compensation for unbred dogs purchase. This is to solve only by discussion and kontingent agreement with owners of those breeding stations.


Aufgrund der Züchter- und Besitzeranfragen nach den aus der Zuchtstationen "Master of Shadows" und "Excellent Mystery" abstammenden Chihuahuas, das KCHČaN Komitee teilt mit, dass in Übereinstimmung mit der ČMKU-Entscheidung nur die "C" und "D" Sätze aus der Zuchtstation "Master of Shadows" als Zuchttiere anerkennt werden.

Das KCHČaN Komitee teilt zugleich mit, dass jegliche Kompensation für einen Einkauf von Unzuchttieren weder ČMKU noch KCHČaN lösen werden. Dieses ist nur aufgrund einer Handlung und eventueller Vereinbarung mit diesen Zuchtstationeninhabern zu lösen. 

Informace z PK ČMKU o penalizacích ZDE